Dialysis Visit Notes Setup

Build Dialysis Visit Note Templates

Assign Dialysis Note templates to the users

Configure Dialysis Modalites

Dialysis Visit Company Settings

Dialysis Visit User Settings